Steun ons

niet van toepassing

Uit cijfers van de Armoedemonitor in 2020 blijkt dat wij al heel veel kinderen bereiken, maar om dit te kunnen blijven volhouden is er meer geld nodig. We krijgen giften en opbrengsten uit diverse acties. Daar zijn wij heel erg blij mee!


Giften van particulieren, scholen, kerken of andere instanties blijven van harte welkom.
Leergeld Liemers-Doesburg stelt zich ten doel om nóg meer kinderen te kunnen helpen.
Naast het vinden van aanvullende middelen via sponsoring wil Leergeld regionaal op zoek naar ambassadeurs. We zullen hiervoor een plan maken en via de media en persoonlijke benadering mensen benaderen die een warm hart hebben voor onze doelgroep en ons motto delen: alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

Doneer direct


Wilt u direct doneren? Maak dan uw donatie over op rekeningnummer NL07 RABO 0148650198 ten name van Stichting Leergeld Doesburg e.o. of vul het machtigingsformulier in.

Giften

Waarom is er geld nodig?

Armoede komt in vele gradaties voor. Door het niet hebben van betaald werk, ten gevolge van een echtscheiding of faillissement. Armoede drukt soms ook generaties lang op de schouders van mensen. Dan groeien kinderen op in een omgeving met argwaan tegen autoriteiten, hulpverlenende instanties en ten opzichte van de samenleving als geheel.

Leergeld Liemers-Doesburg zet zich in om kinderen te laten meedoen waardoor hun potentieel zich beter zal ontwikkelen zodat zij nu en straks ook meetellen.

Gevolgen voor de samenleving

Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met een laag inkomen zo’n 400.000 kinderen. Anders gezegd leeft één op de negen kinderen in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal- maatschappelijk leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Kinderen die opgroeien in deze situaties hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans op later zelf opnieuw in een armoede situatie terecht te komen, of zelfs in de criminaliteit.

U kunt ons helpen, steun ons daarom met een bijdrage

Bedrijven, fondsen, particulieren en instellingen maken het Leergeld ieder jaar met hun bijdrage mogelijk om het werk voor de kinderen te kunnen doen. Dat zijn grote en kleine bedragen. Wij zijn onze gevers daar zeer dankbaar voor! Zonder uw steun is het onmogelijk. De Belastingdienst heeft een aantal faciliteiten in het leven geroepen voor giften. Hieronder volgt een toelichting.

ANBI

Giften aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn fiscaal aftrekbaar. Leergeld Liemers-Doesburg heeft een ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn in de Inkomstenbelasting. We onderscheiden twee soorten giften namelijk gewone giften en periodieke giften.

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel en plafond. Deze giften moeten wel in een overeenkomst zijn vastgelegd en minimaal voor vijf jaar zijn toegezegd, per jaar even hoog zijn en eindigen bij overlijden.

Gewone giften zijn ook aftrekbaar maar daar geldt een drempel voor (€ 60 of 1% van het verzamelinkomen) en tevens een maximum (10% van het verzamelinkomen). Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Legaten

ANBI’s zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Leergeld Liemers-Doesburg is dus geen belasting verschuldigd over ontvangen schenkingen en legaten. Door het opnemen van een legaat in uw testament kunt u dus zorgen dat een bedrag zonder heffing van erfbelasting bij ons terecht komt.

Download via onderstaande knop ons standaard formulier publicatieplicht ANBI Algemeen Leergeld Liemers-Doesburg:

Partners

Het werk van Leergeld Liemers-Doesburg zou niet mogelijk zijn zonder de geldelijke of materiële steun van onze partners.

Behalve de genoemde bedrijven en instellingen zijn wij ook de particulieren die doneren of goederen beschikbaar stellen bijzonder dankbaar.

Leergeld Liemers-Doesburg hoopt ook op u te mogen rekenen!

Sponsoring

Voor informatie over sponsoring kunt u contact met ons opnemen:

Tel: 0313-764000 of e-mail: info@leergelddeliemers.nlinfo@leergelddoesburg.nl